Avís Legal

Aquest Avís legal (d’ara en endavant, “l’Avís legal”), conjuntament amb la Política de privacitat i cookies, regeix l’accés i la utilització d’aquesta pàgina web (en endavant, “lloc Web”).

El simple accés al lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari del lloc Web (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació íntegra d’aquest Avís legal. En el cas de no estar d’acord amb el mateix, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el lloc Web sense fer-ne ús.


Per mitjà de l’acceptació de l’Avís legal, l’Usuari manifesta

  • Que ha llegit, entès i comprés el contingut aquí exposat.
  • Que assumeix totes les obligacions aquí dispostes. 

1. Informació general del lloc Web

En compliment de l’establert por l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s’ofereix la informació general del lloc Web:

Domicili social: Carrer Ciutat de Reus 11, Local 3. 43840 Salou
C.I.F.: B-55742886
E-mail: info@clinicacroma.es
Telèfon: +34977784194
Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tomo 3118, Full 159. Secció 8ª, fulla T-53823, inscripció 1ª.

2. Condicions d’Us del lloc Web

L’usuari s’obliga a utilitzar el lloc Web i tot el seu contingut i serveis d’acord amb l’establert amb la llei, la moral, l’ordre públic i en aquest Avís legal. A més a més, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del lloc Web i a no utilitzar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixi qualsevol norma d’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i/o posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, software, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre  públic i aquest Avís legal.

L’Usuari s’obliga a mantenir completament indemne a CLÍNICA CROMA davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans esmentades.

3. Exclusió de responsabilitat

L’accés de l’Usuari al lloc Web no implica per a CLÍNICA CROMA l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar de mitjans adequats per a la detecció i desinfecció dels programes informàtics nocius.

CLÍNICA CROMA no es responsabilitza dels danys produïts al software i/o equips informàtics de l’Usuari o de tercers durant la utilització dels servicis oferts al lloc Web o la navegació per el mateix.

CLÍNICA CROMA no se responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que comporti errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions causant la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter preventiu.

4. Continguts i serveis enllaçats a través del lloc Web

El lloc Web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines y portals d’Internet (en endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos CLÍNICA CROMA només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs enllaçats en la mesura en que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la deguda diligència.  En el supòsit que l’usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a CLÍNICA CROMA, sense que en cap cas aquesta comunicació suposi per a CLÍNICA CROMA l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre CLÍNICA CROMA i els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de CLÍNICA CROMA amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts per aquests Llocs Enllaçats. 

A menys que s’indiqui expressament el contrari al Lloc Web, CLÍNICA CROMA no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que puguin provocar la il·licitud, qualitat, des actualització, indisponiblitat, error e inutilitat de los continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats, incloent qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a CLÍNICA CROMA.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, entesos per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, documentes, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altre contingut audiovisual o sonor, així com el seu disseny gràfic i codi font, son propietat intel·lectual de CLÍNICA CROMA o de tercers, sense que puguin ser cedits a l’Usuari ningun dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius publicitaris en el Lloc Web son titularitat de CLÍNICA CROMA o tercers, sense que es pugui atribuir a l’Usuari dret algun sobre els mateixos.

6. Nul·litat e ineficàcia de las clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal fosa declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia solament afectarà a citada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint l’Avís legal en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

 7. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest Avís legal es regirà i interpretarà d’acord a la legislació espanyola. En cas de litigi entre CLÍNICA CROMA i l’Usuari, seran competents los Jutjats y Tribunals de la ciutat de Tarragona, excepte que la legislació aplicable estableixi forçosament una altra cosa.

Veure mes:
Política de privacitat
Política de Cookies